Monday, July 04, 2011

君子之道

讀轉載自陳雲先生臉書上給梁振英先生的公開信。我不禁有這樣的疑問:今日為官者,還追求儒家君子之道嗎?

「本諸身、徴諸庶民、考諸三王而不繆、建諸天地而不悖、質諸鬼神而無疑、百世以俟聖人而不惑、人一言一動、必如此而後心性晶亮廣大、與天地日月一般。若從私情任我意、以言動、則雖胸富萬巻、要書庫而已。不足貴也。」(大鹽中齋《洗心洞劄記》)

上段乃出自中庸,講君子之道。說得簡單一點,就是要有胸襟和量度。

No comments:

www.flickr.com